Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s.r.o. se sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň IČO: 26360942 (dále „Společnost“) vydává toto Prohlášení o zpracování osobních údajů a informační sdělení (dále jen „Prohlášení“), a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), které nabylo účinností dnem 25.05.2018.

České znění Nařízení GDPR naleznete na následující internetové adrese: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Informace pro zaměstnance a jiné pracovníky Společnosti týkající se Nařízení GDPR jsou upraveny v samostatném informačním sdělení, které Společnost vydala pro své zaměstnance.

Toto Prohlášení je Společností vydáno především za účelem informování jejích klientů (pacientů) a smluvních partnerů (zejména poskytovatelů zdravotních služeb), kteří jsou považováni za tzv. subjekty údajů a v rámci své činnosti Společnost jako správce zpracovává jejich osobní údaje.

 1. Úvod

  Společnost si velmi váží důvěry, kterou v nás vložili naši klienti a smluvní partneři, a proto je pro nás ´ochrana jejich soukromí a osobních údajů velmi důležitá. Z toho důvodu Společnost vydává toto Prohlášení, aby naši klienti a smluvní partneři získali dostatečné informace ohledně nakládání s osobními údaji a o právech, které v této souvislosti mají.

  Co se v tomto dokumentu dozvíte?

  • Vysvětlení hlavních pojmů (článek III)
  • Způsob zpracování osobních údajů (článek IV)
  • Kategorie osobních údajů, účely a právní základ jejich zpracování (článek V)
  • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu (článek VI)
  • Kontaktní informace Společnosti jako správce osobních údajů (článek VII)
  • Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů (článek VIII)
  • Kategorie příjemců osobních údajů (článek IX)
  • Doba uchovávání osobních údajů (článek X)
  • Práva subjektu údajů ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů (článek XI)
  • Následky případného neposkytnutí osobních údajů (článek XII)
 2. Vysvětlení hlavních pojmů

  Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili hlavní pojmy, které v tomto Prohlášení zazní. Tyto pojmy jsou převzaty z Nařízení GDPR, kde naleznete jejich přesné právní definice. Pro účely tohoto Prohlášení a jeho srozumitelnost jsme si dovolili některé právní definice zjednodušit a zpřehlednit.

  Níže uvedené pojmy používané v tomto Prohlášení mají následující význam:
  „osobní údaje“ = veškeré informace o subjektu údajů
  „subjekt údajů“ = jedinečná fyzická osoba (člověk), kterou lze na základě určitých údajů přímo či nepřímo identifikovat
  „zpracování“ = jakákoliv operace s osobními údaji, zejména jejich shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
  „správce osobních údajů“ = fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
  „zpracovatel osobních údajů“ = fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, která zpracovává osobní údaje pro správce

 3. Způsob zpracování osobních údajů

  Zpracování osobních údajů je primárně prováděno v provozovnách Společnosti, a to řádně proškolenými pracovníky Společnosti, případně zpracování probíhá ve stanovených případech u zpracovatelů – třetích stran pověřených za tímto účelem Společností. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení přijatých bezpečnostních zásad pro zajištění řádného nakládání s osobními údaji, včetně datové a bezpečností integrity příslušných systémů.

  Za tímto účelem přijala Společnost technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  V souladu s Nařízením GDPR může skupina Společnost předávat osobní údaje do jiných zemí Evropské unie, a to zejména v rámci využívání informačních systémů, kdy provozovatelé příslušných cloudových služeb mají umístěny serverová úložiště v jiných zemích Evropské unie.

  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 4. Kategorie osobních údajů, účely a právní základ jejich zpracování

  Společnost zpracovává osobní údaje převážně za účelem poskytování zdravotních služeb a činnostem s tím souvisejícím (zejména za účelem vedení zdravotnické dokumentace), a to primárně pro splnění svých zákonných povinností. V zásadě se jedná o následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa bydliště/sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, podpis
  • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace
  • Zdravotní údaje (jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů) – anamnéza, diagnóza, výsledky laboratorních vyšetření, lékařské záznamy, genetické údaje a podobné citlivé informace týkající se zdravotního stavu svých pacientů

  Společnost dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění práv a povinností ze smluv týkajících se činnosti Společnosti či v souvislosti s ní, které Společnost uzavřela se svými smluvními partnery (zejména poskytovateli zdravotních služeb, pacienty – samoplátci, odběrateli a dodavateli), a to na základě a v mezích těchto smluv; jedná se přitom o následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště/sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, IČO, DIČ, identifikační číslo zařízení/pracoviště, podpis
  • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fax a další podobné informace
  • Údaje o vzdělání / kvalifikaci – odborná způsobilost, průběžné vzdělávání a osvědčení o dosažené kvalifikaci a jejím zvyšování a další podobné informace
  • Platební informace – číslo bankovního účtu, platební historie

  Výše uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností Společnosti jako poskytovatele zdravotních služeb a pro plnění uzavřených smluv. Společnost proto ve výše uvedených případech zásadně nepotřebuje ke zpracování osobních údajů souhlas daného subjektu údajů.

  Společnost dále zpracovává některé osobní údaje svých klientů a smluvních partnerů, popř. třetích osob, v případech, kdy je to nezbytné k ochraně jejího majetku či dalších oprávněných zájmů. Ve všech těchto případech však Společnost důsledně dbá na to, aby nad těmito zájmy nepřevážily zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů, jejichž osobní údaje mají být zpracovány.

  Za účelem ochrany vlastního majetku Společnosti provozuje v některých svých prostorách kamerový systém. Provozování kamerového systému podléhá přísně stanoveným pravidlům a je prováděno pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nadměrně nezasahovalo do soukromí osob.

  Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, a proto ani ke zpracování těchto osobních údajů Společnost nepotřebuje souhlas daného subjektu údajů.

 5. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

  Existuje úzká kategorie osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů.

  V případě zpracování údajů, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, potřebujeme ke zpracování osobních údajů zásadně Váš souhlas. V této úzké kategorii osobních údajů zpracováváme například údaje o návštěvách internetových stránek Společnosti (zejména prostřednictvím cookies, popř. IP adresa návštěvníka stránek a podobné údaje).

  Tyto údaje nám nejste povinni poskytovat a jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 6. Kontaktní informace Společnosti jako správce osobních údajů

  Obchodní firma: IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s.r.o.
  IČO: 26360942, se sídlem Bedřicha Smetany 167/2,
  Vnitřní město, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním
  rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
  vložka 15324.
  E-mail: gdpr-cz@next-clinics.com

 7. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů

  V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů můžete Společnost kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese gdpr-cz@next-clinics.com nebo písemně na adrese IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s.r.o. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Bedřicha Smetany 167/2, 301 00 Plzeň.

 8. Kategorie příjemců osobních údajů

  Přestože cílem Společnosti je zpracování přijatých osobních údajů vlastními prostředky, v některých případech je nezbytné předat osobní údaje i dalším subjektům (tzv. příjemcům osobních údajů). Za účelem ochrany osobních údajů má Společnost nastavené vnitřní procesy takovým způsobem, aby byly tyto osobní údaje předávány jen vymezeným třetím stranám, a to pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

  Aby mohlas Společnost plnit své povinnosti, které mu stanoví právní předpisy nebo uzavřené smlouvy, předává Společnost údaje o svých klientech (pacientech) a smluvních partnerech ke splnění svých zákonných povinností určitým třetím stranám, mezi něž se zejména řadí zdravotní pojišťovny, jiní provozovatelé zdravotních služeb, správce daně a rovněž zpracovatelé pověření Společností k zpracování osobních údajů za účelem plnění jejích zákonných a/nebo smluvních povinností (provozovatel archivace dat, auditoři, externí právníci, provozovatelé IT systémů Společnosti, subjekty provádějící vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb apod.).

 9. Doba uchovávání osobních údajů

  Společnost má nastavena vnitřní pravidla tak, aby Vaše údaje uchovávala pouze po nezbytnou dobu. Údaje, které musí Společnost zpracovávat pro plnění svých zákonných povinností, jsou tedy uchovávány po dobu, kterou Společnosti ukládají příslušné právní předpisy.

  Doba zpracování a uchování dat ve Společnosti je daná především zákonnými lhůtami stanovenými především ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (např. u zdravotnické dokumentace se v určitých případech jedná o dobu až 100 let).

  Osobní údaje, k jejichž zpracování dochází na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány výlučně po dobu trvání tohoto souhlasu.

  Záznamy pořízené kamerovým systémem Společnosti jsou do tří pracovních dnů od jejich pořízení průběžně mazány z příslušného datového úložiště (dochází k nahrazení těchto dat aktuálně pořizovaným záznamem). Delší doba archivace záznamů z kamerového systému je přípustná pouze tehdy, vyplynulo-li by ze záznamů, že došlo k protiprávnímu zásahu do majetku či jiných práv a chráněných zájmů Společnosti.

 10. Práva subjektu údajů ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů/h3>

  Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů Společností máte za podmínek stanovených Nařízením GDPR zejména následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají – máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo k nim získat přístup (vč. bezplatného získání kopie osobních údajů ) a obdržet informace týkající se jejich zpracování;
  • Právo na opravu či doplnění osobních údajů v případě nepřesných údajů, anebo neúplných osobních údajů;
  • Právo na výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby (právo „být zapomenut“), kdy Společnost zlikviduje Vaše osobní údaje a nebude je nadále zpracovávat, a to pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) odvoláte udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Společnosti, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti, ledaže Nařízení GDPR umožňuje další zpracování.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud (a) popíráte přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považujete za protiprávní a žádáte omezení zpracování, (c) Společnost osobní údaje nadále nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) jste vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jde o zpracování osobních údajů ze strany Společnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (taková zpracování však Společnost zásadně neprovádí), na základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu. Jestliže Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. V případě, že podáte námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování), nebudou ze strany Společnosti osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány bez ohledu na to, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.
  • Právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že je zpracováním osobních údajů porušeno Nařízení GDPR, popř. jiný právní předpis;
  • Právo na přenositelnost údajů, dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, na základě kterého máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat Společnost, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, Společnost nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

  ¹V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít Společnost právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

 11. Následky případného neposkytnutí osobních údajů

  Poskytování osobních údajů klientů, popř. smluvních partnerů Společnosti, které Společnost potřebuje pro účely vedení zdravotnické dokumentace v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a pro plnění jejích zákonných povinností poskytovatele zdravotních služeb, je zákonným požadavkem a z hlediska Společnosti je i nezbytným k plnění příslušné smlouvy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by Společnost nemohla řádně plnit své zákonné a smluvní povinnosti, tudíž neposkytnutí osobních údajů může vést k tomu, že Společnost příslušnou smlouvu nebude moci uzavřít či nebude moci poskytnout své služby.

  V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je poskytnutí tohoto souhlasu zcela dobrovolné. Neposkytnutí, resp. odvolání souhlasu pro Vás v takovém případě nebude mít žádné důsledky. Nicméně i v případě, že dojde k odvolání souhlasu, zůstane zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu v souladu s právními předpisy.

[2019756-01]
IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco